VÅRT MÅL

Klubben har som mål att öka de Parkinsonsjukas livskvalitet genom att bidra till deras medicinska och sociala rehabilitering och fysiska grundkondition. Klubben informerar sina medlemmar om sjukdomen och dess diagnostik, om vårdmetoder och om relevanta sociala förmåner. Klubben vill också medverka till att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom i samhället och till att de problem som sjukdomen för orsakar beaktas i det samhälleliga beslutsfattandet.

VERKSAMHET 

För att uppnå målen gör klubben bl.a följande

  • ordnar månadsmöten, ofta med utomstående föredragshållare och med stolgymnastik
  • arrangerar sport och friluftsaktiviteter såsom bowling och Spa-rehabilitering
  • ordnar kulturprogram såsom teater och museibesök
  • upprätthåller ett huvudsakligen svenskspråkigt Parkinson-bibliotek
  • utvecklar kamratstödsverksamhet (vertaistuki) för medlemmarna
  • arrangerar utbildning kring röst, tal och sväljning.
  • arrangerar svenskspråkiga seminarier för en större publik. Senast hade vi över 150 deltagare (2014. 2016 och 2019) Till seminariet inbjuds framstående Parkinson-specialister från Sverige och Finland

Helsingforsnejdens svenska Parkinsonklubb grundades år 1999 som en underavdelning till Nylands Parkinsonförening rf. Klubben har i dag c. 40 medlemmar representerande huvudsakligen svensk-och tvåspråkiga Parkinsonsjuka med anhöriga från huvudstadsregionen. 

VAR OCH NÄR?

Klubbens möten hålls på Helsingfors stads servicehus Kinaborg, Tavastvägen 58-60 den första onsdagen i månaden kl. 14.00 - 16.30 (utom sommarmånaderna).

ANMÄLAN

Se blankett under Kontakt uppe i högra hörnet på sidan.